آموزش امتیازگیری

چگونه امتیاز بگیرید؟

کافیست ابتدا وارد سایت شده و از طریق روش‌های زیر امتیازگیری را شروع نمایید.


امتیاز روزانه

روزانه امتیاز رایگان بگیرید

استریم

تماشا کنید و کد ثبت کنید.

نظرسنجی و پیش‌بینی

پیش‌بینی کنید و امتیاز بگیرید.

استیم و دوتا

اکانت استیم و دوتا دارید؟ ثبت کنید و امتیاز بگیرید.

امتیازگیری بیشتر؟

نگاهی به ویژگی های آزمایشی همراه با امتیاز داشته باشید.