بروزرسانی گیم سرور پارس

خونه تکونی گیم سرور پارس برای آماده سازی شروع The International 2021 - Battle Pass به اتمام رسیده است. منتظر رویدادهای خاص باشید.