فصل دوم گیم سرور پارس

پس از مدتها سکوت فصلی جدیدی را همراه با قابلیت های ویژه شروع کردیم. قدم به دنیای جدیدی از دوتا گذاشتیم