دریافت الماس

با انجام چالش‌های زیر الماس رایگان دریافت کنید. الماس‌ها 7 روز پس از تکمیل چالش به حساب کاربری شما اضافه خواهند شد. الماس‌ها در تعداد محدود در دسترس میباشد.

مراحل دریافت الماس:

  • ثبت‌نام در سایت معرفی شده
  • انجام شرایط چالش
  • اطلاع به پشتیبانی آنلاین برای تایید ثبت‌نام
  • 7 روز پس از تایید ثبت‌نام شما الماس به حساب شما اضافه خواهد شد

چالش اول : بزودی

شرایط : بزودی


بزودی

چالش دوم : بزودی

شرایط : بزودی


بزودی